Rozvojové dokumenty

ROZVOJOVÁ STRATEGIE

Valné shromáždění DSO schválilo dne 12. 6. 2018 strategii Frýdlantsko 2030. Dokument byl zpracován jako výstup projektu STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO s registračním číslem CZ 03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002836.

Více informací o celém procesu (i pokračování a možnosti zapojit se do něj) najdete na www.frydlantsko2030.cz.


Pro vybrané oblasti rozvoje byly v roce 2018 zpracovány samostatné studie:


Pro připravované investiční projekty byly v rámci projektu STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO s registračním číslem CZ 03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002836 zpracovány studie proveditelnosti:


PROGRAMY ROZVOJE OBCÍ

Dotazníková šetření k aktuálně zpracováváným programům rozvoje obcí a měst:

 

 

Advertisement